line Уважаеми клиенти и колеги, уведомяваме Ви, че от 15.06.2022 г. Ви очакваме в новият ни офис - гр. София, ул. "Ген. Иван Колев" 33В. Оставаме на Ваше разположение - 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).
Назад

Общи условия

Описание

Общи условия на „Караджъ Турс Интернешънъл” ООД
за организирани туристически пътувания и тяхната продажба на крайни клиенти – потребители - туристи

                        С настоящите общи условия се определят взаимоотношенията между „Караджъ Турс Интернешънъл” ООД с крайните клиенти – туристи, по повод и във връзка с продажбата на формираните от Дружеството комплексни туристически пътувания.

                        Настоящите Общи условия имат задължителна сила за „Караджъ Турс Интернешънъл” ООД и крайните клиенти – потребители. Туристите удостоверяват със съгласието си (или подписа си) на Договор за организирано туристическо пътуване, като същевременно с това им се предоставя екземпляр от Общите условия на фирмата.


І. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

ТП – Туристически пътувания;

ОУ – Общи условия;

ДОТП – Договор за организирано туристическо пътуване;

ВР – временна резервация;

МЗ – медицинска застраховка;

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.karacitours.bg;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ туроператор, респективно турагент), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Информационна система - Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на "Караджъ Турс Интернешънъл" ООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от KARACITOURS.BG, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и "Караджъ Турс Интернешънъл" ООД.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

   1. Предмет на настоящите ОУ се явява продажбата на туристически пътувания – ТП (комплекс от основни и/или допълнителни туристически услуги по настаняване, транспортиране и хранене на Туристите, а също други услуги, в зависимост от целите на пътуването), предоставяни от Туроператора и оформени в туристически ваучер на Туриста.

Конкретните условия на ТП и сроковете за неговото извършване се указват в Договор за организирано туристическо пътуване, туристически ваучер (издава се след извършено пълно плащане) и евентуално съставени или издадени други документи, които се явяват неразривна част от сключения договор.

   2. Туроператорът поема задължението да извърши необходимото, за да подготви, обезпечи и осъществи ТП.

   3. Записването на Туриста се извършва непосредствено в офисите на Туроператора. Конкретните желания на Туриста за срока на предоставяне, състава и категорията на услугите, включващи се в ТП, се отразяват в съответно съставените документи. Потвърждаването на възможността да се предоставят на Туриста желаните от него условия, се извършва от Туроператора.

Информацията, предоставяна в офисите на Туроператора е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници. Предоставената от Туроператора информация за организирани автобусни пътувания, без да е сключен ДОТП, е със срок на валидност 5 (пет) дни, след което са възможни съществени промени. При самолетните програми, цената подлежи на препотвърждение в деня на сключване на ДОТП.

   4. Стойността на ТП, съответстващ на желанието на Туриста, се определя за всеки конкретен случай в USD – щатски долари, € - евро и/или левове. Заплащането се извършва в левове по централния курс на БНБ в деня на плащането.

Издаваният на Туриста ваучер се явява потвърждение на извършеното пълно плащане.

Извършеното записване на Туриста за ТП обвързва Туроператора, за изпълнение на задълженията му, само след заплащане цялата сума на избраната програма.

   5. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическите ваучери, застрахователната полица, препоръките за правилата на поведение и лична безопасност по време на извършването на ТП.

Съпроводителните документи, оформени по установения ред, Туристът може да получи след предварителна договорка в офис на Туроператора или от негов представител непосредствено преди пътуване.

В срок до 7 (седем) работни дни преди началото на пътуването е Туристът се задължава да посети офиса на Туроператора, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от Закон за туризма (ЗТ). При записване в последния момент тя се предоставя при сключване на договора. При неявяване от страна на Туристът, последният се счита за отговорен за това.

   6. Когато ДОТП е сключен чрез Туристически агент (Турагент), то последният предоставя на Туристите информацията по чл.чл.28, 29, 32, 33, 35 от ЗТ, включително друга такава, предвидена в законодателството ни.

За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, по повод и/или във връзка с ТП, Туристите се обръщат на първо място към Турагента и само при невъзможност за разрешаването им към Туроператора.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА

   7. Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 30% на човек за автобусни пътувания, хотелски резервации, индивидуални пътувания и 50% на човек за всички самолетни програми. Останалата сума в размер на 70%  (респективно 50% при самолетни програми) се заплаща минимум 14 / четиринадесет / работни дни преди датата на отпътуване.

Туристът има право да извърши временна резервация, чрез попълване на резервационна бланка за ТП, включително по телефона. В такъв случай, тя сепази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез плащане на депозит.

ДОТП обвързва “Караджъ Турс Интернешънъл” ООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временнарезервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок. Междувременно подписан договор се приема, че есключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, коитоПотребителят може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.

   8. Туристът има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения, когатоТуроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора. Ако измененията на ТП, осъществени до неговото начало, саписмено съгласувани между страните, то претенции по изменението на условията, Туроператорът не приема и не носи отговорност. Като писмено съгласувани се приема известяване на хартиен носител, електронен адрес, мобилен телефон, мобилно съобщение и др. В тези случаивлизат в сила условията, изложени в точка 28 от настоящите ОУ.

   9. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимите документи, за осъществяването на ТП.

   10. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р България.

Турист под 18 годишна възраст, пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните властипълномощно, удостоверяващо съгласието на другия родител или родителите, респективно попечителите, за пътуване зад граница.

    11. Туристът е длъжен да заплати стойността на ТП в уговорените срокове.

Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете, отделно.

   12. За сведение на Туристите системите: UAl (Ultra All Inclusive), Al+ (All Inclusive Plus), Al (All Inclusive), FB+ (Full Board Plus), FB (Full Board), HB (Half Board) и BB (Bed & Breakfast) са различни в зависимост от вида и програмата на хотела. Възможни са известни различия за който Туроператора, не носи отговорност.

   13. Туристът е длъжен да спазва изискванията за лична профилактика на инфекциозните и паразитни заболявания.

   14. Туристът има право, в 7 (седем) дневен срок преди началото на ТП, да прехвърли своите права и задължения по договора на трето лице, като уведоми писмено Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с други възможни разходи, седължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв. за всяка извършена промяна.

   15. Лицето, подписало ДОТП, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а такасъщо за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.

    16. С подписването на ДОТП Туристът декларира, че преди сключването на договора, Туроператорът му е предоставил достатъчно информация запаспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и санитарните изисквания встраната/ите, в която/които ще пребивава, а така също, че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по времеизвършването на ТП.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

   17. ОТГОВОРНОСТИ

   17.1. “Караджъ Турс” е туроператор с регистрация № 05394 / 28.01.2005.

   17.2. “Караджъ Турс” носи пълна отговорност за качеството на всички услуги,включени в програмата.

   17.3. “Караджъ Турс” не носи отговорност за промени в пътуването, причинени от форсмажорни обстоятелства или по вина на авиопревозвача.

   17.4. “Караджъ Турс” не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

   17.5. “Караджъ Турс” не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определена среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване.
   18. Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт по време на ТП.

   19. Туроператорът извършва медицинско застраховане /МЗ/ на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, което е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора. МЗ и информация за услугите включени в пакета са описани в VI. ЗАСТРАХОВКИ на настоящите ОУ.

   20. Туроператорът извършва настаняването в превозното средство, по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.

   21. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения.

Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.), както и при промяна на летищните такси. Цената се променя пропорционално на извършеното поскъпване, като Туристът се уведомява своевременно за това – писмено съгласно ЗТ. При невъзможност да се изпълни писменно уведомяване на туриста, поради предстоящо изпълнение на договорните взаимноотношения, то същият се уведомява чрез телефонно обаждане, факс, e-mail или съобщение на посочен от него мобилен телефонен номер.

Туроператорът може да променя по всяко време сроковете и програмата на ТП, с оглед обезпечаване безопасността на туристите.

   22. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право по свой избор да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация, включително като развали договора, със съответните последици, предвидени в договора и Общите условия.


V. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ
Цените са пакетни съгласно предложените програми. „Караджъ Турс Интерешънъл” си запазва правото за корекции в цените при чувствителна девалвация на лева спрямо € (ЕВРО) и $ (USD – щатски долар) или една от тях или при чувствително покачване на цените на горивата. Пакетните цени не включват входните такси за музеи, билети за разходки с корабчета, билети за метро и друг вид градски транспорт, джобни пари и пр. Цените на музеите, корабчетата и др.атракции, които „Караджъ Турс”е афиширал, са информативни и фирмата не се обвързва с абсолютна точност.

   23. Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически турове се извършват от Туриста в левове:

     • В левовата равностойност на $ - USA (щатския долар) или € евро, по официалния курс на БНБ към деня на плащането.

В случай на растеж на курса на $ - USA (щатския долар) или € евро към лева, по официалния курс на БНБ с повече от 1% (един процент), Туроператорът си запазва правото да изменя цената по ДОТП.

Заплащането се извършва в офис на Туроператора, респективно Турагента, в същия или най-близкия град или по банков път – банкови сметки:

Юробанк И Еф Джи България АД - клон Граф Игнатиев

BGN IBAN: BG11BPBI79401053768701 / EUR IBAN: BG90BPBI79401453768701 / USD IBAN: BG55BPBI79401153768701, BIC: BPBIBGSF

   24. В случай на неспазване от Туриста на сроковете за заплащане на предоставените от Туроператора ТП, се дължи неустойка в съответствие с т.28.

VI. ЗАСТРАХОВКИ
„Караджъ Турс” e сключил застраховка, съгласно чл. 42 от Закона за Туризма – застрахователен договор № 000615080/00 от 29.11.2011 г.,
сключен със ЗЕАД ”Интерамерикан” , тел. (02) 801 37 00 и адрес: София 1301, бул. “Ал.Стамболийски” №55.
Застрахователят осигурява покритие за неотложна медицинска помощ поради внезапно заболяване или злополука на застрахованото лице по време на пребиваването му в чужбина за периода, посочен в договора, а също така се извършват плащания и в случай на злополука или трайна инвалидност.

Разходите, свързани със застраховането, се включват в стойността на ТП.

Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица и услугите към нея. При автобусните екскурзии, застраховката е групова и полицата и общите условия към нея, се съхраняват във водача на групата. МЗ съдържа особености по отношение на малолетни и възрастни лица! Отговорността за предоставените медицински услуги се поема изцяло от застрахователната компания. По желание на Туриста, срещу допълнително заплащане, се сключва застрахователен договор – на по-високо ниво (с/без Аssistance) или за покриване на разходите в случай на загуба на багаж, или в случай на отказ от пътуване от страна на Туриста и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

   • Медицинска застраховка

Застраховката за акутни заболявания е с доплащане и е на стойностна ден:  1,50 лв на човек до 65 години; между 65 години – 70 години: 1,70 лева; над 70 години: 1,90 лева. Полицата е с общо покритие 10 000 EUR и включен асистанс. При автобусните екскурзии, застраховката е групова и полицата се съхранява във водача на групата. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен да изиска полицата от водача, в случай че последната не е у него, и да уведоми по телефона в необходимия срок асистанс компанията и/или застрахователя за настъпилото събитие. Телефонните номера на асистанс компанията и застрахователя са изписани в полицата.

   • Застраховка “Отмяна на пътуване”

„Караджъ Турс” ООД предлага застраховка “Отмяна на пътуване” при застрахователно дружество Армеец, покриваща следните рискове:

- разходи за отмяна на пътуването;

- разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;

- разходи за закъснение на самолетен полет.

При застраховка “Отмяна на пътуване” застрахователната премия/вноска се определя от стойността на туристическия пакет и периода от датата на направената резервация и извършване на плащане (датата на сключване на застраховката) до датата на приключване на пътуването.

Застраховката се сключва с начало датата на направената резервация и извършване на пълно плащане на туристическия пакет, и е с край  датата на приключване на пътуването, при условие че е платена застрахователната премия.

Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани на възраст до 85 години, за платени резервации или предплатени пътувания на територията на Република България или чужбина.


VII. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ТУРОВЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТОНА ДОГОВОРА

   25. В изключителни случаи, във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, указан в издадените документи, с хотел от същата или по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на ТП. В тези случаи Туристът се информира веднага, след извършването на съответната промяна.

   26. Двете страни са в правото си да поискат изменение или разваляне на сключения индивидуален договор до началото на ТП в следните случаи:

• Ако не могат да бъдат обезпечени уговорените от страните състав и качество на услугите, включващи се в ТП;

• Ако не се набере минималният брой туристи в група, необходим за осъществяването на ТП;

• Непредвиден ръст на транспортните тарифи, въвеждането на нови или повишаването на действащите ставки на данъци и налози, рязкото

изменение курса на националната валута;

При положение, че не се набере минимален брой туристи /само ако е указан в съответната оферта/, на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 7 (седем) дни преди началото Туроператорът, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.
   26.1. При сключен ДОТП, чрез покупка на ВАУЧЕР през системите за колективно пазаруване или оферта на промоционални цени, ранни записвания и с определена отстъпка, поради не набран минимален брой туристи /само ако е указан в съответната оферта/, се удържат минимум 40% от стойността на ваучера.

   27. Ако са налице условията по т.25, но страните не постигнат съгласие за съответни изменения и допълнения в договора /включително ТП/, то договора автоматически прекратява своето действие, а на Туриста се връщат заплатените от него суми.


VIII. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

   28. При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от пълната стойност на ТП:

• Повече от 40 (четиридесет) дни преди датата на пътуване – 0% процента;

• От 40 (четитидесет) дни до 22 (двадесет и два) дни – 20% /двадесет/ процента;

• От 21 (двадесет и един) дни до 14 (четиринадесет) дни – 50% /петдесет/ процента;

• От 13 (тринадесет) дни до 7 (седем) дни – 80% /седемдесет/ процента;

• По-малко от 7 (седем) дни до началото на ТП – 100% /сто/ процента;

Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.

   29. Часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия са ориентировъчни, като в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които Туристите се уведомяват своевременно. Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и в случаите, когато се използва друг вид транспорт. При извършването на чартърни полети до различни дестинации, предвид спецификата им, е възможно и по-често срещано, промяна в часовете на полетите. В тези случаи Туроператорът не носи никаква отговорност.

   30. В случай на нарушение от Туристите на действащите правила на пътуване, регистрация или превоз на багажа, причинените вреди на имуществото на превозвача или нарушаването на правилата на престоя в хотелите и несъблюдаване законодателството, на която и да е страна от програмата, включително РБългария, както и при неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаването на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло от съответното лице нарушител, като санкциите се заплащат от виновните лица в целия им размер.

   31. Ако с решение на властите или отговорни лица на Туриста е отказана възможността да напусне или влезе в която и да е страна от програмата, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, по причини на:

• Отсъствие на необходимите документи или тяхното неправилно оформяне;

• Нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването безпокойство на останалите хора;

• Състояние на алкохолно опиянение или нарушението на други правила и разпоредби, свързани с общественото поведение;

• Други, свързани с акт, действие или бездействие, на компетентни или оторизирани лица или органи, в съответната държава,

Туроператорът не отговаря за превоза и/или престоя в хотела.

Туроператорът не носи отговорност и в случаите, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист.

В този случай стойността на туристическата услуга на Туриста не се връща, като последният заплаща всички допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално /неетично/ поведение.

   32. В случай, че Туристът не се яви в часа и мястото за начало на ТП или прекрати по свое желание тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай, клиентът сам урежда заминаването и/или завръщането си.

   33. В случай, че ТП не може да бъде осъществено или се прекъсне по вина на Туриста, като за извършването му се изисква издаването на каквато и да е виза или други необходими, респективно разрешителни документи, то, в допълнение към санкцията на т.27, настъпва следната отговорност:

• Ако документите на Туриста не се занесат в оторизираните дипломатически служби, стойността на услугите по оформянето на визата се връщат изцяло;

• Ако към момента на отказ от ТП визата е поставена в паспорта, стойността на услугите по оформянето на визата не се връщат;

• Ако на Туриста е отказано получаването на виза по независещи от Туроператора причини, стойността на услугите по оформянето на визата се връщат, като се удържа стойността на консулския сбор;

   34. Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието /напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели/ при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването /маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н./ в границата от 30 дни преди датата на заминаване.

   35. Туроператорът не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване вследствие закъснение при издаване на виза или за промяна в маршрута вследствие отказ при издаване на виза за някоя от страните на пътуването.

   36. Туроператорът не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.

   37. Туроператорът не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са вследствие свободния избор на туристите за прекарване на времето си /екскурзии, посещения на музеи, забележителности и т.н./.

   38. Отговорността на Туроператора пред Туриста е ограничена до списъка от услуги, уговорени в ТП. В случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия, на Туриста се връща разликата до стойността на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните полици и стойността на услугите на трети лица. При възникване на извънредни ситуации Туристите са длъжни да се придържат към поведение и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престой или пътуване до мястото на започване на ТП.

Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди, не може да превишава стойността на ТП.

При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.


IX. РЕКЛАМАЦИИ

   39. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно, а при обективна невъзможност – при първа такава, да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем, с оглед своевременното оказване на съдействие.

   40. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на мястото, където е станало произшествието, като се състави констативен Протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Турист, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.

   41. Рекламации на Туриста по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат пред Туроператора в продължение на 7 (седем) дни от момента на завършването на ТП.

   42. Рекламацията се извършва от Туриста в писмен вид, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също други, имащи отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице.

Туроператорът може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус.

Туроператорът разглежда получената рекламация в течение на едномесечен срок, считано от датата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената рекламационна преписка.

   43. За рекламации, подадени от Туриста, при нарушаване на ОУ, Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към Туроператора.

Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност пред компетентните органи.

   43.1. Всички спорове между страните се разрешават от тричленен състав на Арбитражен съд при Стопанска асоциация – град София като се прилагат българското материално и процесуално право.

X. ФОРС-МАЖОР

   44. Туроператорът се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.

   45. Към обстоятелства на непреодолима сила в частност се отнасят: пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителната власт, изменението на митническите и погранични правила, препятстващи изпълнението на задълженията, изменението на имиграционната политика, други обстоятелства извън разумния контрол на Туроператора. Срокът за изпълнение на задълженията му се отлага съразмерно на времето, в течение на което ще действат такива обстоятелства. Ако тези обстоятелства продължат повече от 7 дни, Туроператорът има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай Туристът няма да има право на обезщетение за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди.

   46. Туроператорът е длъжен за настъпването и прекратяването на обстоятелствата, препятстващи изпълнението на задълженията му, своевременно да извести Туриста.

   47. При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.) в 10 дневен срок от получаването и.

   48. Надлежно доказателство за наличието на указаните по-горе обстоятелства и тяхната продължителност ще служат документите, издавани от съответните компетентни органи.


XI. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ЧРЕЗ KARACITOURS.BG

   49. Услуги на Караджъ Турс Интернешънъл ООД предлагани чрез портала KARACITOURS.BG.

Предлаганите от Караджъ Турс Интернешънъл ООД чрез портала KARACITOURS.BG туристически и транспортни услуги са посреднически, от името, за сметка и по поръчка на съответния туроператор и/или доставчик на услуги. Реализирането на туристическите и транспортни услуги не спада към кръга услуги, предоставяни чрез KARACITOURS.BG.  Доколкото не е уредено друго в отношенията между Караджъ Турс Интернешънъл ООД и клиента, договорът, отнасящ се до настаняване, пътуване или транспорт, се сключва между клиента и съответния доставчик на услуги (например туроператор, авиокомпания и др.), като се вземат пред вид валидните условия. Те се обявяват преди да се направи резервация и трябва да бъдат потвърдени от Вас. Ако няма такова потвърждение резервация не може да бъде извършена.

   50. Съдържание на договора за посредничество.

При завършване на процеса на резервиране след попълването на полетата на формуляра, Вие възлагате на Караджъ Турс Интернешънъл ООД чрез KARACITOURS.BG да бъде посредник на туристическа, транспортна или друга подобна услуга, както и на услуга, свързана с осъществяването на пътуване, предоставена от трета страна.

Ако клиентът даде поръчка за посредничество на повече услуги, те остават разделени от правна гледна точка и не образуват едно цяло от туристически услуги. Караджъ Турс Интернешънъл ООД остава във всеки случай само посредник и не поема туроператорска функция.

С Вашата поръчка за резервация Вие се обвързвате от момента на нейното подаване.  Караджъ Турс Интернешънъл ООД чрез  KARACITOURS.BG си запазва правото, да приеме или да откаже тази поръчка. Приемане или отказване на резервация от страна на Караджъ Турс Интернешънъл ООД се потвърждава в рамките на една седмица - писмено, по телефона, електронна поща или факс. За приемане на Вашата поръчка от страна на Караджъ Турс Интернешънъл ООД се счита във всеки случай задължаването на Вашата кредитна карта, респ. представянето на фактура от Караджъ Турс Интернешънъл ООД или съответния доставчик на услуга. Чрез приемането  на Вашата поръчка по указания начин се сключва обвързващ договор за посредничество между туристическия агент  и клиента.

Вие сте задължени да проверите предаденото потвърждение за резервация незабавно по отношение на неговата вярност и да уведомите Караджъ Турс Интернешънъл ООД или съответния доставчик на услуга, при когото е направена резервацията за евентуални грешки. Едно закъсняло уведомление за грешки или неточности не може да бъде взето под внимание и не дава право за отказ от договора.

Договорното задължение на Караджъ Турс Интернешънъл ООД чрез KARACITOURS.BG се ограничава до посредничество на резервираното пътуване, респ. туристическата услуга. Предоставянето на резервираната услуга, като такава не е част от договорните задължения на  Караджъ Турс Интернешънъл ООД.

   51. Осъществяване на вашата резервация. /Компенсации/Плащане/. Доставка на документацията за пътуване.

Посредничеството на туристически или транспортни услуги от страна на Караджъ Турс Интернешънъл ООД чрез KARACITOURS.BG е безплатно. По силата на настоящето Вие декларирате, че предоставяте доброволно необходимите лични данни за извършване на резервацията и осъществяване на услугата.

Формата на плащане на резервираните чрез KARACITOURS.bg туристически или транспортни услуги се определя съгласно договореностите със съответния туроператор, респ. доставчик на услуги. Възможните начини на плащане  Ви се съобщават по време на резервирането. В зависимост от датата на пътуването се предвижда плащане с кредитна карта, или банков превод .

В случай, че във времето между възлагане на резервациите и началото на пътуването Вие смените кредитния институт или се променят други данни на кредитната карта, Вие сте задължени незабавно да информирате за промяната Караджъ Турс Интернешънъл ООД или съответния туроператор, респ. доставчик на услуги.

Караджъ Турс Интернешънъл ООД има право от името или по поръчение на туроператора или доставчика на услуги да по

Актуална информация за всички предстоящи пътувания, можете да получите на 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).